DutchVideo 2019

Behoort u tot de wijzen of tot de dwazen?

Waarschuwende boodschap Gods: Ik ben wie Ik ben, Mijn kind, Ik ben JHWH, uw Heer. Ik ben de Koning der koningen en de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. Voorwaar, de Here kan zegeningen geven, maar ook terugnemen, zowel uw eeuwige behoud! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadiach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik geef u het volgende door, en zo staat geschreven voor u, die nu luistert naar deze kadosh, heilige boodschap: 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Shalom, Ik ben wie Ik ben, Mijn kind, Ik ben JHWH, uw Heer. 

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Ik, uw Heer, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Nazareeër, spreek tot u:
Ik spreek via Mijn gezalfde, ware eindtijdprofeet. Maar uw hart is versteend en Mijn woorden komen niet meer binnen, omdat u besmet bent geraakt, en Mijn werk, Mijn boodschappen, tegenwerkt! Voorwaar, Ik ben de Koning der koningen en de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. En als een van Mijn matrozen en schippers Mij tegenwerkt, of Mijn gezalfden versmaadt door roddel en kwaadsprekerij, en zich niet wil bekeren, of Mijn woorden niet serieus neemt via Mijn gezalfde Profeet of Profetes, zal verschrikking ondervinden. Zowel Mijn verbond staat vast, dat men dan achtergelaten wordt!

Voorwaar!
Wie zich niet bekeert van kwaadsprekerij en roddel en boze wandel, zowel op Facebook onder andere, waar men zich veel bezighoudt, zal zelf ten ondergaan door het kwaad. Daarom, onderzoek u grondig naar uw wandel, en laat u niet de boot moeten missen!

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Voorwaar, tot welke behoort u, tot de dwazen of wijzen? 

Mattheüs 25, vers 3 tot en met 13  Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

En zo zal het gaan met de kwaadsprekers en roddelaars!
Lees wederom vers 10 tot en met 12. Voorwaar, neem deze berisping aan, want zo zegt de Here: Ik ben wie Ik ben, en wie niet luistert, zal het ondervinden. Amen!

Voorwaar, de Here kan zegeningen geven, maar ook terugnemen, zowel uw eeuwige behoud!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com