DutchVideo 2023

Behandel uw naaste niet zoals de farizeeën en sadduceeën Mij hebben behandeld

Hoewel de farizeeën en Schriftgeleerden ook Mij niet liefhadden, heb Ik toch vaak tot u gesproken om uw naaste lief te hebben als uzelf, Ik ben de Here. Laad geen zonden op u maar wees kadosh, heilig.

Gepubliceerd op 2 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt uw liefhebbende Abba, Vader:
Ik ben de Here, uw Levende God. Laat uw liefde en trouw krachtig zijn, zoals Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u lief heb en weest heilig, want Ik ben kadosh en heilig; verontreinigt uzelf niet. Gij echter zult Mijn inzettingen en Mijn verordeningen en Mijn kadosh, heilig, opbouwende en terechtwijzende boodschappen in acht nemen en overdenken.

Leviticus 19, vers 16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste “ook” niet naar het leven staan: Ik ben de Here.

Dit is wat de farizeeën en Schriftgeleerden hebben gedaan door Mij te doden.

Leviticus 19, vers 17 Gij zult uw broeder “en zuster” in uw hart niet haten…tot zover.

Voorwaar, zo hebben zij Mijn kadosh, heilige boodschappen niet begrepen vanwege hun trots en hoogmoed.
De bijl ligt al klaar aan hun wortels.

Leviticus 19, vers 18 Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn…tot zover.

Deze komen niet uit Mij maar vanuit de satan, zoals de farizeeën en Schriftgeleerden ook Mij niet lief hebben gehad.
Toch heb Ik vaak tot u gesproken om uw naaste lief te hebben als uzelf, Ik ben de Here. Laad geen zonden op u maar wees kadosh, heilig.

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, dit zeg Ik je, Mijn trouwe en geliefde kinderen; hou vol en wees sterk!
Voorwaar,

Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.
En vers 23 Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Wees een zegen voor de mensen om u heen.

Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.
En vers 17 en 18 Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij verzochten God in hun hart…tot zover.
En vers 32 Ondanks dit alles zondigden zij verder en vertrouwden niet op zijn wonderen.
En vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Voorwaar, wees standvastig en getrouw in uw wandel en wees heilig zoals Hij bedoeld heeft.

2 Petrus 1, vers 11 tot en met 14 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com