DutchVideo 2018

Begin met een schone lei door Gods vergeving!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft Zijn leven gegeven, en vergaf uw zonden aan het kruis, en reinigde u van alle overtredingen. En zoals Hij u vergaf, mag u ook de ander vergeven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 oktober 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni en Heer en Koning der koningen!
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Mattheüs 27, vers 43  Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
En vers 50 tot en met 53  Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen.

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.

Voorwaar, 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En vers 25 tot en met 27  Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft Zijn leven gegeven, en vergaf uw zonden aan het kruis, en reinigde u van alle overtredingen.
U mag uw reiniging en verlossing onderhouden, en met een schone lei starten!

Romeinen 7, vers 24 en 25  Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!

Voorwaar, ook is het belangrijk dat de vergiffenis, die de Heer u gaf, ook gezien mag worden,
en dat u ervoor moet zorgen, dat u niet gekwetst blijft vanwege een overtreding van een ander. Want hoe vaak hebt u niet de Here gekwetst in uw handel en wandel in uw leven? Laten uw fouten zich niet meer herhalen, en beken uw eigen fouten aan de Heer! En zoals Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u vergaf, mag u ook de ander vergeven, en op de Heer lijken en handelen met Zijn Geest.

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

En Johannes 15, vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com