DutchVideo 2018

Azië, indien u zich niet snel bekeert zult u verdwijnen!

Gods krachtige hand is boven Azië. Profetische, waarschuwende boodschap Gods: Reeds vele malen werd Azië gewaarschuwd dat zij zich moet bekeren, vanwege afgoderij. Verder een waarschuwing om Halal te vermijden. Voorwaar, neem Gods woorden serieus via Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door de bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 17 september 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Zo spreekt JHWH, 

Micha 5, vers 6 tot en met 14  En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Here, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt. En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid. Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord des Heren, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw strijdwagens zal vernietigen. Ik zal de steden van uw land uitroeien en al uw vestingen afbreken. Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben.

Voorwaar, Azië!
Hoe vaak luidt het Woord des Heren reeds voor u, dat gij zich moet bekeren? En hoe vaak beefde uw binnenste en sidderden uw lippen niet, vanwege uw wandel en zonden?

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, en als men zich niet snel bekeert, dan zal God u zo slaan, dat zelfs heel Azië zal verdwijnen!
Voorwaar, neem Gods woorden serieus via Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Exodus 23, vers 21 en 22  Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Weest Mij heilig, want Heilig ben Ik, JHWH!

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, bezoekt geen zogenaamde kerk, waar men de afgodsbeelden en zogenaamde heiligen vereert! 

Leviticus 26, vers 18  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.

En lees eens voor uzelf: Baruch 6 vanuit de Apocriefen, om te ontdekken wat God vindt van afgoderij, ook binnen de kerken.

Voorwaar, zie en weet dit, Azië: 

Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de Here, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God.
En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.
En Deuteronomium 12, vers 2 tot en met 4  Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen.

Voorwaar, eet geen afgodenvlees: Halal! 

Deuteronomium 12, vers 23  Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten. “Vermijd dit!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die geen afgoderijen duldt, en zal toeslaan, dan hier en dan daar.
Gods krachtige hand is boven Azië! Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com