DutchVideo 2013

Auschwitz mei 1940!

DE BODE ENGEL GODS VERSCHIJNT MET EEN PRACHTIG BEWERKTE GOUDEN KOKER: BENJAMIN, AAN U DE KEUS, EN DAAR ZAL IK OVER SPREKEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS!

Gepubliceerd op 16 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Auschwitz Birkenau Polen - Arbeit macht frei

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze bijzondere boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Gods. In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik naar u gezonden.

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, neem één van deze rollen en breek het zegel.

“Welke?” zei Benjamin, “ik zie zoveel rollen waar iets opstaat in uw prachtig bewerkte koker”.

Aan u de keus, sprak de bode engel Gods, en daar zal ik over spreken.

“Goed, doe mij deze maar”.

Benjamin, niet wijzen, neem het eruit… Prima, sprak de bode engel Gods, lees nu maar voor wat daar staat.

Benjamin las, “Auschwitz mei 1940”.

Benjamin, sprak de bode engel Gods, Esther werd overgebracht met een goederentrein, die overvol was, naar Auschwitz. Esther was 14 jaar oud en geloofde in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

In elke wagon waren zeker wel 75 mensen gepropt met één enkele emmer, waarin ze hun behoefte konden doen, en de stank was onverdraaglijk! 

Aangekomen in Auschwitz Birkenau in Polen, stapte Esther uit de wagon.

Moeder en vader en haar zusje Mirjam had ze al niet meer gezien.

Op het perron kregen velen te horen, dat ze moesten douchen. En ze stonden in lange rijen te wachten op hun dood, de gaskamer, en werden zo vermoord.

Esther werd gespaard, maar kreeg wel een nummer op haar arm getatoeëerd.

Esther verzette zich hiertegen, en dacht aan het nummer van het beest, waar

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 over spreekt. Lees dit voor. Hier staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De bode engel Gods sprak verder, 

Esther schaamde zich kapot, iedereen moest zich in de aanwezigheid van de SS mannen uitkleden!

Eén van de SS’ers floot naar Esther, en een vrouwelijke SS’er schoor de prachtige lange haren van Esther af. Wat had Esther een pijn! Ze was helemaal kaal.

In de barakken haalde Esther onder haar hak een klein Bijbeltje tevoorschijn.

Esther vertelde en las voor…

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4, en Kolossenzen 4, vers 2 tot en met 4, en Johannes 17, vers 14 tot en met 17, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en Johannes 10, vers 9 en vers 11  Lees dit voor. Ik begin met

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Kolossenzen 4, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken.

Johannes 17, vers 14 tot en met 17  Hier staat geschreven: Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 10, vers 9 en vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

En vers 11: Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Esther kwam in 1945 vrij.

Ze schreef in haar Bijbeltje: ‘Ik ben gered door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet door de russen!’

125 Mensen waren gered, en hadden in de barakken hun leven gegeven door de woorden Gods, die Esther overbracht met zoveel liefde! Ze keek nog één keer om en las nog de woorden boven de uitgang: ‘Arbeit macht frei’.

Benjamin, als een ziel zich bekeert en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt, is er vreugde in de hemel en een feest!

Wat de wereld nu te wachten staat, is met Auschwitz niet te vergelijken!

Voorwaar, geliefden, uw enige Behoud en Redding is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij komt onverwachts, en Hij zal nu spoedig Zijn kinderen thuishalen!

Kies heden wie gij dienen wilt. Ga naar een volle evangelische kerk.

Ik ben de bode engel Gods, Gidori; ik ga nu, Ruacha, Jeshu, Maranatha! sprak de bode engel Gods, en verdween.

De Here zegene u, Shalom!

En Maranatha betekent: de Here komt spoedig!, voor de mensen die dit niet weten.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com