DutchVideo 2014

Assad wil gifgas gebruiken tegen Israël!

PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE HERE GOD AAN O.A. ASSAD VAN SYRIË. VERDER: HOOR VS & WERELD! OOK SURINAME WORDT OPGEROEPEN OM TE LUISTEREN EN ONTZAG TE HEBBEN VOOR GODS PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 23 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Assad Syria Chemical weapons

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 juni 2014 werd deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, via een bode engel, een engel des Heren, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Dit is een waarschuwende boodschap van de almachtige God!

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Beaba en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij daar, Syrië, zo spreekt de Heer tot u, Assad!

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Assad, uw daden staan opgeschreven. En wat de Verenigde Staten van Amerika en de rest van de wereld niet bereikt heeft, zal Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, die gij vervolgt, u vergelden en straffen!

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, gij wilt gifgas gebruiken tegen Israël!

Voorwaar, uit het niets zal Ik de Here, bij het opstijgen van uw vliegtuigen, u naar beneden halen. Ik openbaar u: uw plek is geregistreerd in de hel!

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Voorwaar, Israël behoort Mij toe! 

Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

En ook zeg ik u, Uw hart, Assad, is verhard. 

Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Gij hebt al de geboden, en meer nog, overtreden!

Waar is uw gevoel voor uw naaste, Israël?

Voorwaar, uw gehoor is verwend.

Hebreeën 1, vers 2 en 3  heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, Benjamin heeft vaker gesproken, hoor naar hem!

Bekeer u, heb berouw.

Voorwaar, ook Suriname, luister!

Heb ontzag voor Mijn Profeet. Luister naar zijn stem, hij die met de waarheid door de duisternis gaat, om u een nieuw licht te laten zien, dat veel verder gaat: Mijn licht! Zo spreekt de Here. Luister naar de boodschappen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com