DutchVideo 2017

Antichrist Donald Trump treedt verscheurend op met zijn Adolf Hitler ideeën!

En het is niet zijn bedoeling om de Verenigde Staten te behoeden, maar om landen tegen elkaar op te zetten. Hij zorgt onder andere voor grote chaos! Lees de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 30 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

adolf-hitler-and-donald-trump

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 30 januari 2017 bracht Gods bode engel deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Verenigde Staten,
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, de antichrist zorgt voor grote chaos en zet de wereld op de kop. Voorwaar, Donald Trump is de antichrist! En zijn ideeën zijn zoals de ideeën, die Adolf Hitler had, onder andere met de Joden. Het is niet de bedoeling om de Verenigde Staten te behoeden, maar om landen tegen elkaar op te zetten, en te zorgen dat men de mensen tot discriminatie aanzet, en elke religie zo wil verbieden.

Voorwaar, de haat begint nu al te groeien, wereldwijd!
Voorwaar, hij is erop uit, – wat gaat gebeuren – en brengt de Verenigde Staten in de gevarenzone. Voorwaar, en zo openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen reeds, dat er grote aanslagen zullen plaatsvinden in de Verenigde Staten. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Of het nu Hillary Clinton of Donald Trump is, de duivel heeft ze overgenomen!
Voorwaar, in het verborgene heeft Donald Trump communicatie met Obama en de Paus.

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Zo gaat Donald Trump rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden!

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Voorwaar!
Het is juist nu van belang dat u zich aan God onderwerpt, of u Christen bent of niet, en u zich bekeert en alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aanbidt en uw wandel onderhoudt.

Kolossenzen 2, vers 10  En gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Voorwaar, alles gaat nu heel snel!
En het is juist nu daarom belangrijk, nu alles heftig is, om juist staande te blijven.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

En Hebreeën 2, vers 9  Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
En vers 14 en 15  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

En Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

En 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

En Lukas 10, vers 17 tot en met 19  En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Overdenk deze boodschap!
Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com