DutchVideo 2013

Als sneeuw voor de zon… versla die kameleon!

25-10-2013  VOORWAAR, RIDDERS EN STRIJDERS EN OVERWINNAARS IN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS: MET WELKE GEDACHTEN GAAT GIJ RUSTEN EN SLAPEN? BELANGRIJKE HANDVATEN DOOR DE HEER ZELF GEGEVEN!

Gepubliceerd op 25 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

als sneeuw voor de zon

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 oktober 2013 bracht een bode engel van de almachtige God deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, ridders en strijders en overwinnaars des Heren, wij engelen bidden voor u!

Filippenzen 1, vers 3 tot en met 7  Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen, “en ook alle engelen”, voegde de bode engel Gods toe, met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus”, voegde de engel des Heren toe, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus, “Isa, Yeshua HaMashiach, Adonai!” voegde de engel des Heren toe. Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik “en alle engelen”, voegde de engel des Heren toe, u op het hart draag… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Heidachama.

Wij bode engelen Gods zeggen tot u, die luistert, Elke ziel op aarde wordt opgedragen en ook dit werk hoort bij ons.

Kolossenzen 2, vers 2 tot en met 3  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

En vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.

En vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

En vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

En vers 20 tot en met 21  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, alleen Hem komt alle aanbidding en aandacht toe!

Zijn Naam alleen al is heiliger, hoger, machtiger en wonderbaarlijker dan iedere andere naam. En O, hoe wonderbaar is Zijn Bloed!

Voorwaar, ridders en strijders en overwinnaars in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus: Met welke gedachte gaat gij rusten en slapen?

Wat gaat er door uw gedachten heen, voordat gij in slaap valt?

Vele strijders Gods gaan slapen met de gedachte, ‘Wat een prachtige film was dat op TV!’, of ‘Als ik maar geen nare droom krijg…’, of gij gaat slapen met problemen aan uw hoofd. Voorwaar, daarmee maakt men vaak een toegang, om juist aangevallen te worden. Voorwaar, wees waakzaam! En laat u bedekken onder Zijn beschermend kostbaar Bloed, en houd uw gedachten bij de dingen die van boven zijn!

Lees voor: Mattheüs 6, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

En vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij zijt méér dan overwinnaar; denk positief!

Waar was uw geloof?

Vrees niet! Dan toont gij Zijn kracht! In de kracht van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij in Christus sterker tegen de vijand. Vertrap die kameleon in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com