DutchVideo 2019

Als God vóór u is, overwint u alle brandende pijlen!

In Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zijn Profeet Benjamin en Profetes Theresa ten dienste toegewijd. Het is een gelukkig en gezegend gezin naar Gods wil. Het loon van de roddelaars en kwaadsprekers echter staat reeds vast voor God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de waardige, kadosh, heilige Naam van de enige almachtige Koning der koningen, Abba, Vader, de levende God, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, God zelf heeft Profeet Benjamin Cousijnsen uitgekozen, toen hij in coma raakte,
waardoor hij ingezegend werd door de hemelse Profeten van God in de Hemel met hemelse olie. Na vele jaren stuurde God hem terug, en met de belofte om Zijn bode engelen te sturen.

Voorwaar, reeds op jonge leeftijd, op 11 november 1979, werd Profeet Benjamin Cousijnsen gedoopt, en hij gaf zich volledig over.
Voorwaar, God zendt Zijn engelen sinds 2012. Dit kan men lezen als men naar de titel gaat: ‘Benjamin werd ingezegend door de Profeten Gods!’ Deze boodschap vertelt veel over hem.

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn getrouwd en gezegend met twee kinderen, die geboren werden in 2018 en 2019.
Het is een gelukkig gezin naar Gods wil. Ook hun kinderen zijn aan God opgedragen. Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa geven alle glorie, lof en eer aan Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! En in Hem verblijden zij zich. Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. In Hem zijn ze ten dienste toegewijd.

Voorwaar, u daar!
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zal u, Benjamin, alleen maar méér zegenen en vormen en sterken en bemoedigen, als men kwaadspreekt en roddelt over u. Kijk nimmer om, want u wordt door God gezegend! Hun loon staat al vast voor God: de hel, waar ook de demonen samenkomen, en waar ze gepijnigd zullen worden. Voorwaar, ze zijn zielig en duivels!

Romeinen 1, vers 28 tot en met 31  Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.
En Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat.

Voorwaar, als God vóór u is, overwint u alle brandende pijlen! 

Romeinen 8, vers 27 tot en met 32  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
En Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com