DutchVideo 2018

Als de Here u rijkelijk zegent, gebruik het tot Zijn eer!

Als u niets doet met wat God u allemaal gaf, zal u heel veel te verliezen hebben. Voorwaar, wie veel heeft, mag de Here grootmaken en Hem geven, wat Hem toekomt. Wees niet hebberig en verslaafd aan luxe; u kunt het niet meenemen naar de Hemel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 28 augustus 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Spreuken 10, vers 15  De bezitting van de rijke is zijn sterke stad, het onheil van de behoeftigen is hun armoede.
Spreuken 14, vers 20 en 21  Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele. Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over ellendigen.
Spreuken 18, vers 23  Smekend spreekt de arme, maar hard antwoordt de rijke.
Spreuken 22, vers 7  De rijke heerst over de armen… tot zover.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.
Voorwaar, luistert aandachtig!

Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.
Vers 22  Beroof de geringe niet, omdat hij arm is, en vertreed de ellendige niet in de poort.

Mijn naam is Blender.
Een rijke denkt alleen aan zichzelf. Verder, sommigen willen meer en meer, en zijn verslaafd en gebonden aan heel erg veel kleren, kasten vol, en willen steeds meer luxe.

Prediker 5, vers 9 tot en met 12  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren; en wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien? Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet; maar de verzadiging van de rijke laat hem in het geheel niet slapen. Er is een smartelijk kwaad, dat ik gezien heb onder de zon: rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil.
En Prediker 9, vers 6  Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.

Voorwaar, als de Here u iets geeft, zoals bijvoorbeeld een harp of een gitaar of een fluit, of wat anders, dan is het om Hem te loven en te prijzen tot Zijn eer en glorie.
Want een instrument geeft de Here niet als museumstuk!

Lukas 12, vers 13  Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele.
En vers 15   Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Lukas 18, vers 22 tot en met 27  Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Lukas 16, vers 22 tot en met 25  Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Overdenk deze boodschap.

Als de Here u rijkelijk zegent, gebruik het dan tot Zijn eer.
En wees niet hebberig en verslaafd aan luxe. U kunt het niet meenemen naar de Hemel! Voorwaar, wie veel heeft, mag de Here grootmaken en Hem geven, wat Hem toekomt. Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. Als u niets doet met wat God u allemaal gaf, dan zult u heel veel te verliezen hebben!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com