DutchVideo 2020

Alles wat je nodig hebt is Gods liefde!

Onderwerp u aan God samen en wees krachtig! Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Gepubliceerd op 23 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, God is liefde en niemand is volmaakt zowel binnen een huwelijk.

1 Petrus 4, vers 8 Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Voorwaar, uw man of uw vrouw kan u teleurstellen of wel eens iets verkeerd hebben gedaan ooit.
Het huwelijk bracht twee zondaars samen. Het is dus belangrijk dat Gods definitie van liefde en elkaar liefhebben, alle zonden kan bedekken met Zijn kracht van de liefde.

Prediker 4, vers 9 tot en met 12 Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, een bode engel Gods.

Wees steeds bescheiden.

Efeziërs 4, vers 2 tot en met 7 Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
En Jeremia 29, vers 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Voorwaar, Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Marcus 10, vers 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. “Wees sterk!”

Voorwaar, in vele huwelijken komen wel eens bedreigingen voor van buiten af!
Maar, wat u voor ogen moet houden? Jullie zijn samen door God echt verbonden en daar kan niets tussen komen.

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 8 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
En vers 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

En Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40 Hij zeide tot hem “of haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En 2 Korintiërs 1, vers 2 tot en met 8 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten;

En Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, uw vijand is niet uw echtgenoot.
Onthoud dat jullie gezamenlijke vijand is de satan, die jullie huwelijk en liefde wil vernietigen. Die moet men beschermen in de almachtige kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Onderwerp u aan God samen en wees krachtig!

Jacobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.

En Jacobus 5, vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Voorwaar, geef u over aan de liefde, want God is liefde!
Alles wat je nodig hebt is liefde!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com