DutchVideo 2021

Alles profetisch is nu aan het vervullen!

Velen mensen lachen en zeiden: ‘Och, die eindtijdprofeet maakt alleen maar de wereld bang om te vertellen dat wereldwijd virussen zou verspreiden.’  Voorwaar, wie lacht er nu? Men bespot en is doof voor de heilige boodschappen Gods die de Almachtige in deze eindtijd doorgaf.

Gepubliceerd op 2 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!
Namens de Here, mag ik u zeggen dat Profeet Benjamin Cousijnsen in 2012 u al waarschuwde voor een onbekende virus voor velen en ook Amsterdam in Nederland werd genoemd. Velen moesten lachen en zeiden zowel in sommige kerken: Och, die eindtijdprofeet maakt alleen maar de wereld bang om te vertellen dat wereldwijd virussen zou verspreiden.
De titel is wat ik, Revelado, u namens de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus onder de aandacht moest brengen heet: ‘Amsterdam! De bescherming en genade is voorbij nu!’

Voorwaar, nu alles profetisch aan het vervullen is en vervuld is vind men deze Profeet eng!
Voorwaar, sommigen willen de waarheid niet aanhoren en accepteren niet wat God overgebracht heeft.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.
En vers 10 Broeders “en ook zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.
1 Johannes 2, vers 10 Wie zijn “of haar” broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here!
Of u het aanneemt of niet, Profeet Benjamin Cousijnsen taak is om de mensheid te waarschuwen voor wat komen gaat en geeft alles woord voor woord door en gehoorzaamt aan God en waarschuwt ook dat men zich moet voorbereiden en klaarmaken voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar,

Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
En vers 14 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
En Hebreeën 4, vers 12 en 13 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
En vers 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
En 1 Korintiërs 13, vers 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com