DutchVideo 2021

Alles is reeds gereed voor Zijn kinderen te ontvangen

Wanneer de Rapture plaats vind, durft de gevallen engelen van satan met zijn trawanten zich te tonen met hun massa’s ufo. Ze nemen de Aarde nu al over op afstand en onder andere in dromen.

Gepubliceerd op 30 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, spits uw oren!

Filippenzen 2, vers 12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

Het is belangrijk om sterk te zijn en standvastig in de Here.

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Op het moment dat de ware kinderen Gods weggenomen zijn, ook wel de Rapture genoemd, zullen de bezoekers, de gevallen engelen uit de ruimte zich gaan manifesteren.
Er zal een luid gejammer zijn op de Aarde, zo erg dat nooit is geweest. Voorwaar, maar u in Christus, vreest niet en houdt stand dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heeft bereid.

Voorwaar, u daar, luister! Want dit is wat gaat gebeuren en dit géén science fiction!
Als u Profeet Benjamin Cousijnsen niet seriues neemt, dan zult u achterblijven. Het is niet zomaar dat u de boodschappen Gods ontvangt. Wie niet wil horen gaat verloren.

Voorwaar, mijn naam is Michael, een bode engel Gods.
Wanneer de Rapture plaats vind, durft de gevallen engelen van satan met zijn trawanten zich te tonen met hun massa’s Ufo’s. Ze nemen de Aarde nu al over op afstand en onder andere in dromen.

Judas 1, vers 17 tot en met 25 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.

Voorwaar, wees wakker geschud vanwege de gebeurtenissen in de wereld en denk niet dat alles goed is!
Bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zo niet zal u nog harder geslagen worden op de Aarde!

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Kom tot Mij of u gaat door een hel op Aarde en voor eeuwig verloren!

Voorwaar, alles is reeds gereed voor Zijn kinderen te ontvangen!

Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.
En Openbaring 13, vers 9 Indien iemand een oor heeft, hij hore.
En Openbaring 9, vers 20 en 21 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com