DutchVideo 2014

Alles heeft een bedoeling!

GOD MAAKT NIMMER FOUTEN, ALLES HEEFT EEN BEDOELING, EN EEN HEILIGE BIRMAAN WAS ALTIJD AL EEN TOEGEWEZEN WEZEN VOOR EEN PROFEET, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. EN EEN WAARSCHUWING TEGEN HET ETEN VAN HALALVLEES!

Gepubliceerd op 6 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

alles heeft een bedoeling

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! 6 Mei 2014.

Benjamin hoorde in de verte zijn naam roepen… Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker! Mijn naam is Seabe, een bode engel Gods. Ik kom in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik neem u mee, Benjamin.

Benjamin betekent: ‘Zoon van de rechterhand’.

Benjamin zei, “Heb ik dit niet eens eerder gehoord?”

Dat klopt, antwoordde de bode engel Gods. In 2012 zei Michaël u dit ook.

Benjamin antwoordde, “Ik was dit wel even vergeten”.

De engel des Heren zei, Wij niet hoor! Ik zeg u nu, Sta op en volg mij.

Ik stond op en zag dat ik bekleed was.

Wij liepen de trap af en de bode engel liep ontspannen door de voordeur heen, en ik liep tegen de voordeur op. Opeens kwam de bode engel, Seabe, terug en zei: Ssst, Benjamin, je maakt Quirze wakker, uw kat!

“Foutje”, zei ik, “de kat van Marta”.

Nee hoor, sprak de bode engel, God maakt geen fouten.

“Maar okee, zei Benjamin, stel u eens voor, dat u altijd van honden hebt gehouden, en er voor gezorgd hebt, en God beslist plotseling om u een kat, of een totaal ander beest, aan uw zijde te plaatsen, wat zou u dan denken?”

De bode engel antwoordde, Ik zou denken, dat God met de schepping elk dier met zoveel liefde heeft gemaakt. En de bode engel Gods gaf:

Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

De bode engel Gods sprak,

God maakt nimmer fouten!

Alles heeft een bedoeling. En een heilige Birmaan was altijd al een toegewezen wezen voor een Profeet. Laten wij naar het park gaan, stelde de bode engel Gods voor.

“Okee”, zei Benjamin. Wij liepen naar het park, en de bode engel Gods gaf:

Amos 5, vers 21 tot en met 24  Daar staat geschreven: Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, God houdt van alle dieren!

Maar de mens koos ervoor, om dieren te slachten als offer, niet God.

Jesaja 1, vers 11 tot en met 16  Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Hosea 8, vers 13  Offergaven brengen zij, vlees, en zij eten het. De HERE heeft in hen geen behagen; nu gedenkt Hij hun verkeerdheid en straft hun zonden: zij zullen terugkeren naar Egypte.

Hosea 6, vers 6  Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.

Benjamin, de discipelen leefden onder andere van brood en olijven en boomvruchten en groenten en zaadkorrels en vis, maar aten geen vlees.

En sommigen dronken zelfs helemaal geen wijn. Zelfs de eerste Christenen onthielden zich van vlees van offerdieren.

Romeinen 14, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, kijk eens naar al die konijntjes!

Benjamin schrijft: ik zag, terwijl ik zat op het bankje, ontelbaar veel konijntjes om ons heen zitten.

De bode engel Gods sprak, Benjamin, deze kat hoort werkelijk bij u. In de hemel zal hij echter vrij zijn onder de dieren, en zijn eigen gang kunnen gaan. Wel komen de dieren hun vroegere baasjes wel eens een bezoekje brengen.

Men hoort in de hemel de vogeltjes en zelfs vele andere diersoorten. Zij zullen allemaal volop genieten in de hemel, en zijn het waard de God van Abraham, Izaäk en Jakob alle eer en glorie en dank en aanbidding en lofprijs te geven.

Voorwaar, een christen moet vooral halalvlees vermijden, want al eeuwenlang wordt dit vlees aan de afgoden opgedragen onder het uitspreken van spreuken!

Ik verplaats u nu, profeet Benjamin.

En aan u, die luistert, zeg ik: Zorg goed voor uw huisdieren, ook al lijkt men niet op elkaar.

God houdt van dieren, daarom zijn ze ook in de hemel.

Zwaai maar even naar de konijntjes…

En ik ga ook nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com