DutchVideo 2022

Alles draait niet alleen om u

Zo spreekt de Here: Hoe kan Ik u wakker schudden? De liefde is niet afgunstig en alles draait niet alleen om u.

Gepubliceerd op 20 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, tot u:
Voorwaar, hoeveel moeite doet u om te luisteren naar Mijn kadosh, heilige boodschappen om het te overdenken? Voorwaar, onderzoekt u ééns en wees eerlijk en beantwoord Mij. Of hebt u het zo druk met alles wat u van Mij weg houd? Hoe kan Ik u wakker schudden? De liefde is niet afgunstig en alles draait niet alleen om u.

Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij “juist nu, des” temeer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, “de boodschappen Gods, onder andere” opdat wij niet “zullen” afdrijven “en verloren gaan”.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, het is beter dat u zich bekeerd en niet probeerd God te slim af te zijn in uw wandel, maar herstel uw relatie met Hem.

Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
En vers 14 tot en met 17 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Amen!

Tot slot,

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
En Jacobus 1, vers 21 tot en met 25 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
En Jacobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com