DutchVideo 2019

Alleen satan wil u weghouden bij de Evangelicalendtimemachine.com

Ernstige boodschap Gods: De satan wil u onwetend houden en u gebruiken als zijn marionet! Laat u in deze dagen niet gebruiken als marionet door de schriftgeleerden en farizeeën en herders en leraars en evangelisten, onder anderen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 september 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick.

Mattheüs 6, vers 1  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.

Voorwaar, en zo er zijn dus Christenen, marionetten, die nog erger zijn dan de schriftgeleerden en farizeeën.
Word dan niet aan hen gelijk, maar aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ze bidden heel graag in de synagogen en op de hoeken en pleinen, om zich aan de mensen te vertonen. Hun wijsheid en kennis, die hen hebben verleid, is niet van God, maar van het navolgen van de boze!

Jesaja 47, vers 10  Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders.

Voorwaar!
En deze marionetten – huichelaars en meelopers van die zwakke en armelijke wereldgeesten – hebben zich laten beïnvloeden door hun pastoor met zijn schandelijke denken en valse vruchten, die vele schaapjes achter zich aantrekt, totdat ze tezamen in de hel geworpen worden.

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
En vers 21 tot en met 25  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander.

Voorwaar, laat u in deze dagen niet gebruiken als marionet door de schriftgeleerden en farizeeën en herders en leraars en evangelisten, onder anderen! 

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet, en laat uw ogen en gedachten niet betoveren door satan.
Ja, zelfs in de kerk!

Efeziërs 5, vers 14 en 15  Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, alleen de satan wil u weghouden bij de Evangelicalendtimemachine.com
De satan wil u onwetend houden en u gebruiken als zijn marionet!

2 Korinthiërs 11, vers 12 tot en met 15  Maar wat ik doe, zal ik blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals ook wij. Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

1 Korinthiërs 15, vers 33 en 34  Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

Deel deze boodschap! 

1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com