DutchVideo 2018

Alleen door te bekeren en te luisteren kunt u Gods woord aanvaarden!

Veel mensen hebben, zoals in Samuëls tijd, ook nu hun hart en wandel verhard, en luisteren niet naar Gods ware eindtijdsprofeet, Benjamin Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om te horen naar Gods woorden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 september 2018 bracht de bode engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar,

In 1 Samuel 8, vers 19, daar staat geschreven, dat het volk echter weigerde om naar Gods dienstknecht, Samuël, te luisteren en zij zeiden: Neen.

Samuël hoorde al de woorden van het volk, en bracht ze aan de Here over. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Jeremia 44, vers 6  Daarom hebben zich mijn gramschap en mijn toorn uitgestort, en zij hebben gebrand in al de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, zodat zij tot een puinhoop, tot een woestenij zijn geworden, gelijk het heden ten dage is.

En Zacharia 7, vers 11  Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen.
En vers 13  En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de Here der heerscharen.

En zo hebben ook nu velen hun hart en wandel verhard,
en luisteren ze niet naar Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om naar Gods woorden te horen.

Psalm 78, vers 1 en 2  Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.
Vers 7  opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren.
Vers 10 en 11  Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.
Vers 17 en 18  Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij verzochten God in hun hart door spijze te vragen naar hun lust.

Jesaja 42, vers 20 en 21  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. De Here had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven.
Vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?
Vers 25  Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, maar zij sloegen er geen acht op; ja, het stak hen in brand, maar zij namen het niet ter harte.

Voorwaar, bekeert u, gij ongelovig geslacht! 

Jesaja 42, vers 17  Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden… tot zover.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Slechte mensen zullen nooit Gods woorden aannemen, tenzij ze zich bekeren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie Gods Profeet verwerpt, verwerpt Gods woorden onder andere!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com