DutchVideo 2022

Alleen de sterksten in Christus zullen de kwade dagen overleven

Openbarende boodschap Gods: De dagen zijn kwaad. De bode engel Gods openbaart namens de Here dat sommige mensen die denken dat ze zijn Gods kinderen de zwakken verleiden in hun ondergang.

Gepubliceerd op 25 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Lucas 21, vers 25 tot en met 32 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.
En vers 11 En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Voorwaar, uw eigen broeders en zusters zullen beweren dat zij kinderen Gods zijn en sommigen verleiden in hun ondergang.

Lucas 21, vers 8 lees vanaf: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden…tot zover. En lees verder vanaf: De tijd is nabij. “Doe met hen niet mede in het kwade dat onbijbels is.” Gaat hen niet achterna.
En vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Voorwaar,

Lucas 21, vers 16 tot en met 19 En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

Voorwaar, deze dagen zijn kwaad en alleen de sterksten in Christus zullen het eeuwige leven verkrijgen.

Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
En vers 34 Ziet toe op uzelf, “wees niet slap maar geestelijk sterk, vurig en krachtig voor de Here zonder klagen en” dat uw hart “en ziel en verstand en wandel verder” nimmer bezwaard worde “zo ook” door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag, “van de Opname” niet plotseling over u kome, als een strik.
En vers 35 en 36 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.
En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com