DutchVideo 2020

Alleen de allersterksten overleven het!

Vermanende boodschap Gods: Verzoen u in de liefde, want wat in de Hemel en op de Aarde door de Here samengebracht is, en tot één vlees gemaakt is, is voor eeuwig. Satan gaat altijd tegen God in, en alleen de sterksten zullen het overleven! Tevens een bemoedigende boodschap om Christenen op te bouwen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 19 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Filippenzen 4, vers 5  Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
Vers 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
En vers 23  De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot zover.

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Heb respect, en wees niet eigenwijs! Maar wees trouw, en doof de Geest en de liefde niet uit. Dwaal niet! Wees niet vruchteloos, en laat de satan op u geen voordeel behalen!

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
En 2 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Voorwaar, verzoen u in de liefde. 

Mattheüs 19, vers 4  Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?
En vers 6  Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Voorwaar, begrijpt u? God heeft u echt reeds verbonden!
En wat in de Hemel en op de Aarde door de Here samengebracht is, en tot één vlees gemaakt is, is voor eeuwig, zo ook dit huwelijk, dat de satan haat en wil verwoesten, zoals hij reeds bij velen voordeel heeft behaald. Satan gaat altijd tegen God in, en alleen de sterksten overleven het huwelijk en het koninkrijk tegen koninkrijk!

Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Vers 37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Vers 39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 42 tot en met 44  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij “of zij” zou gewaakt hebben en in zijn “of haar” huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Voorwaar, dit telt ook voor elkaar, als man en vrouw. 

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen.
En 2 Korinthiërs 10, vers 4  Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, laat u geen kwade geboden opleggen door de satan met zijn wereldgeesten!
Wedersta het, indien gij afgestorven bent aan de wereldgeesten.

Kolossenzen 3, vers 13 tot en met 15  Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
En vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.
En 1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En vers 9 en 10  Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, zonder u te bewapenen, gaat u eraan! 

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com