DutchVideo 2017

Alle Katholieken misleiden u!

Voorwaar, de geschiedenis van de Katholieke kerk is tot nu toe ongewijzigd, duivels, gebleven. Kies heden voor de juiste weg! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! De volgende boodschap is op 22 november 2017 door een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirapas en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren en de Koning der koningen!
Wanneer u zich buigt voor uw afgoden, wat Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u verboden heb, dan maakt gij zich schuldig en zijt vervloekt.

Deuteronomium 28, vers 20  De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.
En vers 33 tot en met 35  Een volk, dat gij niet kent, zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden. Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien. De Here zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezen – van uw voetzool af tot uw schedel toe.

Voorwaar, zie nu dat Ik, Ik het ben, die leef; buiten Mij is er geen God! 

Exodus 20, vers 4 tot en met 6  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Voorwaar, alle Katholieken misleiden u en brengen u vervloeking, en lezen niet voor uit de Bijbel dat het een gruwel is in Gods ogen.
De Katholieke kerk is de rijkste op de Aarde, en men betaalt voor elke kaars die u opsteekt en zegen, die niet van God komt, maar van de duivel! Verder, als men geen offer geeft, dan hoort men er niet bij en wordt men als slecht beschouwd. In vele landen bedelen de armen om geld voor de Katholieke kerk, om er toch nog bij te kunnen horen! De Katholieke kerk leidt echter velen naar satan, en zij gaan dan naar de hel. De grootste misleider en verleider is de Katholieke kerk, die gebruik maakt van de onwetendheid bij de zielen door juist het tegenovergestelde te doen, hetgene wat God haat. Voorwaar, bekeer u, satanaanbidders! 

Deuteronomium 28, vers 1  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Voorwaar, de geschiedenis van de Katholieke kerk is tot op heden ongewijzigd, duivels, gebleven.
Kies heden voor de juiste weg!

Johannes 6, vers 44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En Johannes 10, vers 7 tot en met 10  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij “en zij” behouden worden; en hij “en zij” zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Voorwaar, het evangelie is gratis!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com