DutchVideo 2022

Alle geweld keert terug op de mens zijn/haar eigen schedel

Waarschuwingsboodschap van God: Een engel van de Heer kwam vandaag met een perkamenten brief en leest kort een belangrijke waarschuwing van de Heer voor. U bent gewaarschuwd!

Gepubliceerd op 23 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik heb hier een perkament, en zal het openen voor u en voorlezen.
Schrijf maar het volgende op.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de enige ware Koning der koningen, die leeft in alle eeuwigheid:
Er is niemand heilig gelijk aan Mij, de Here! Voorwaar, Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben immers een alwetend God en door Mij worden alle daden getoetst. Voorwaar, de voeten Mijns gunstgenoten behoed Ik, JHWH, maar de goddelozen zullen omkomen en in de hel geworpen worden. Voorwaar, gij zijt gewaarschuwd!

1 Samuël 2, vers 3 Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
En 2 Samuël 22, vers 42 Zij riepen om hulp, maar niemand redde, tot de Here, maar Hij antwoordde hun niet.

Voorwaar, mijn naam is Chermea, en ben een bode engel Gods.

1 Kronieken 29, vers 11 Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.
En Psalm 7, vers 17 Het onheil dat hij “evenzo zij” stichtte, keert “altijd” weder op zijn “of haar” hoofd, en zijn “evenzo haar” geweld komt neder op zijn “of haar” schedel.

Voorwaar,

Psalm 1, vers 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.
En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.

Voorwaar, wat het onheil van een kwaadspreker en een hater brengt, is echter niet te vergelijken met wat hen voor eeuwig in hel te wachten staat.

Psalm 27, vers 1 tot en met 6 De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.

En Psalm 29, vers 4 De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
En Psalm 30, vers 12 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord.
En vers 5 Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.

En tot slot,

Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En Romeinen 12, vers 19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com