DutchVideo 2017

Alert! Laten de werken van de gevallen engelen u bekend zijn!

Door middel van manipulatie van stemmen, of teksten of handtekeningen, bijvoorbeeld voorin een oud bijbels dagboek van Profeet Benjamin Cousijnsen, kunnen de gevallen engelen ervoor zorgen, dat u in vertwijfeling wordt gebracht. Hun doel is u zo proberen op te zetten tegen uw broeder of zuster. Dank U, Heer, voor de overwinningen en deze boodschap, in Uw volmaakte liefde en wijsheid gebracht. Mogen Uw woorden en kracht ook mijn broeders en zusters in deze tijd beschermen, totdat U komt. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op maandag 6 november 2017 bracht een bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wees standvastig in uw geloof en in de kracht Gods! 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Voorwaar, mijn naam is Rearma en ben een bode engel Gods.

Laten de uiteenlopende werken van de gevallen engelen u bekend zijn.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, dit is de volle waarheid!
Zo kunnen de gevallen engelen stemmen in een ruimte laten horen en nabootsen, van mensen, of via uw huistelefoon, zodat u denkt dat een persoon aan de telefoonlijn is. Verder kunnen ze uiteraard teksten, handtekeningen, of andere namen, in een dagboek aanpassen of opschrijven, met het doel dat u zichzelf in het duister zet bij het lezen ervan, zodat u op een negatief dwaalspoor gezet wordt door hen te gaan geloven, hetgeen door hen is opgezet.

Voorwaar, laat niets tussen u en de Heer komen.
Waar de Heer bezig is, willen de gevallen engelen graag dat uw geloof en vertrouwen ontkracht wordt, en u tegen uw naaste opgezet wordt! Voorwaar, wapen u! En laat de boze u niet beïnvloeden, om tegen uw broeder of zuster te strijden, door boos te worden. Voorwaar, wees u bewust dat u in de eindtijd leeft, en dat de satan de kinderen Gods haat! 

1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Al had u alles, de liefde is het belangrijkste om te overwinnen.
En die liefde vindt u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, in Hem bent u meer dan overwinnaar.
Bid om bescherming, en laat u niet beïnvloeden of manipuleren door machten en krachten! Stel uw vertrouwen op de Heer, uw God, 100%. Laat Zijn licht en liefde door u heen stralen, en geloof! Wees altijd op uw hoede en versla alle aanvallen in uw leven. En ga op de voeten staan van overwinning op overwinning, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ Naam. Amen! Ken uw vijand!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com