DutchVideo 2016

Afgoden en tempel in Kollam getroffen door Gods hand, velen kwamen om!

Profetische vervulling & mededelende boodschap Gods: India zou zich op de borst slaan, en zo gebeurde het! Aan wie zich bezighoudt met afgoderij, zal God laten zien hoe onmachtig ze zijn en ze vernietigen, en u straffen! Hoor of lees de volledige profetische boodschap.

Gepubliceerd op 11 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

temple Kollam, India, hit by God's hand

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 11 april 2016 bracht de engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, zoals geopenbaard is op 7 april 2016, werd voorzegd:
India zal zich op de borst slaan. En zo gebeurde het. De afgoden en de tempel in Kollam gingen met een geweldige vuurwerkshow, en onder groot gejuich in de hemel, ten onder! En tijdens de ramp riepen de engelen Gods: “Kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

Psalm 14, vers 1, 2 en 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Voorwaar, op 7 april 2016 werd u gewaarschuwd in de boodschap, met de titel:
‘Profetische openbaringen m.b.t. Turkije, Mexico, Israël, India en vluchtelingen!’

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, velen kwamen om tijdens dit afgoderij festival!
Voorwaar, mijn naam is Smargan en ben een bode engel Gods. Welk land dan ook, aan wie zich bezighoudt met afgoderij, zal God laten zien hoe onmachtig ze zijn en ze vernietigen, en u straffen!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Bekeer u, India!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com