DutchVideo 2019

Aanvaard wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft

Als gij weet, wat Ik, Adonai, El Elohím, Immanuël, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart en ziel en gedachten gesproken heb, waarom bekeert gij u niet? Als gij weet, dat wat niet goed voor u is, slecht is voor uw oren en ogen en geest en ziel en hart en gedachten, waarom richt u zich daar dan telkens op? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, open uw hart en ziel en gedachten voor wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft.
Aanvaard het, en wees geen dwaas, maar begin eens om goed te luisteren en uzelf goed en grondig te onderzoeken! Voorwaar, zo spreekt de Here der heerscharen:

Overdenk dit: zijt gij goed, of slecht en verwerpelijk?
Als gij weet, wat Ik, Adonai, El Elohím, Immanuël, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart en ziel en gedachten gesproken heb, waarom bekeert gij u niet? Als gij weet, dat wat niet goed voor u is, slecht is voor uw oren en ogen en geest en ziel en hart en gedachten, waarom richt u zich daar dan telkens op?

Voorwaar, hoelang zal Ik u nog moeten verdragen?
Aanvaard Mijn woorden! Zalig zijn zij, die goed luisteren en die zich laten bedekken onder Mijn kostbaar Bloed.

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.
En vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
En Hebreeën 10, vers 22 en 23  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Amen! Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Hebreeën 12, vers 12  Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën.

En Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem, “maar ook haar”, tot zonde.

Voorwaar, wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en krachtig en gehoorzaam!
Hem, die met u is en meer dan overwinnaar is, en alle engelen zeggen tezamen: “Amen!”
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com