DutchVideo 2018

Aanbid alleen de Schepper in plaats van Zijn schepping!

Wie niet van God weet, is een geboren dwaas. Zulke mensen zijn niet eens in staat, om uit alle goede dingen, die ze zien, de Zijnde de kennen. Desondanks zijn ze niet vrij te pleiten! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd op 9 maart 2018, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Baruch 6, vers 56  Noch voor dieven, noch voor rovers, kunnen de houten en verzilverde, en vergulde goden zichzelf beschermen.

Voorwaar, spits uw oren, want dit moet u horen! 

Wijsheid 13, vers 1 tot en met 19  Wie niet van God weet, is een geboren dwaas. Zulke mensen zijn niet eens in staat om uit alle goede dingen die ze zien de Zijnde te kennen, of de Maker te ontwaren in wat Hij gemaakt heeft. In plaats daarvan zien ze vuur of wind of een windvlaag, een sterrenkring, onstuimig water of hemellichten aan voor goden, die de wereld beheersen. Als zij, verrukt door hun schoonheid, deze dingen al tot goden verheffen, dan hadden ze toch moeten inzien, hoezeer Hij, die over al die dingen heerst, ze te boven gaat. Alles is immers gemaakt door de Schepper van de schoonheid. En als ze verbaasd staan over de kracht en de werking van die dingen, dan hadden ze daaruit toch moeten leren, hoe groot de macht is van Hem, die ze gemaakt heeft. Uit de grootheid en de schoonheid van de schepping is immers af te leiden wie de Schepper is. Toch moet over deze mensen niet al te hard geoordeeld worden, want misschien dwalen ze, terwijl ze God zoeken en Hem willen vinden. Ze zijn zo verdiept in het bestuderen van wat Hij gemaakt heeft, dat ze zich helemaal door het uiterlijk laten meeslepen, zo mooi is alles wat er te zien is. Desondanks zijn ze niet vrij te pleiten: als ze bij machte zijn om zo veel kennis op te doen, dat ze de wereld kunnen doorvorsen, dan hadden ze Hem, die heerst over al die dingen, toch allang moeten vinden? Meelijwekkend zijn ook zij, die hun hoop stellen in dode dingen, en maaksels van mensenhanden tot god uitroepen, of het nu gouden of zilveren beelden zijn, afbeeldingen van levende wezens, of een nutteloos stenen voorwerp uit vroeger tijd. Neem bijvoorbeeld een timmerman, die een geschikte boom heeft omgezaagd. Vakkundig verwijdert hij de hele schors, dan maakt hij er met al zijn vakmanschap een nuttig voorwerp van voor dagelijks gebruik. Het hout, dat na dit werk overblijft, gebruikt hij voor het koken van zijn eten, waaraan hij zich tegoed doet. Uit het restant, waardeloos afval, neemt hij een krom stuk hout, een en al knoest, waarmee hij in zijn vrije tijd aan de slag gaat. Heel precies bewerkt hij het, in alle rust; hij geeft het vorm en maakt er een menselijke figuur van, of misschien iets dat lijkt op een of ander dier. Dan smeert hij het in met rode oker, en maakt de hele buitenkant vuurrood; elk vlekje wordt erdoor bedekt. Hij maakt er een passende nis voor in de muur, en bevestigt het beeld met ijzers. Zo wil hij voorkomen dat het omvalt, omdat hij beseft dat het niet in staat is zichzelf te helpen; het is immers een beeld, dat geholpen moet worden. Desondanks schrikt hij er niet voor terug tot dat levenloze ding te gaan bidden voor zijn bezit, zijn huwelijk en zijn kinderen. Hij roept iets zwaks aan voor zijn gezondheid, smeekt een dood ding om leven, en vraagt het stompzinnigste om raad. Iets dat geen voet kan verzetten, vraagt hij om een voorspoedige reis, iets dat volslagen krachteloos is, om kracht, opdat hij middelen van bestaan, werk en voorspoed in zaken zal hebben.

Voorwaar, mijn naam is Schaldish, en ben een bode engel Gods.

Baruch 6, vers 15 en 16  Zo vreest hen dan niet, want gelijk een vat van een mens dat gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun goden. Wanneer zij in hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen vol stof van de voeten dergenen die daarin gaan.

Voorwaar, wie Gods terechtwijzing in de wind slaat, is dommer dan een dood stuk hout!
Voorwaar, gij zijt alleen veilig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Hij alleen geeft u rust, en zorgt voor u en bevrijdt u. Hij heeft de zondebanden op zich genomen. Hij alleen geeft u kracht en behoudenis, en is getrouw, de Rots der eeuwen op wie men kan vertrouwen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com