DutchVideo 2016

Aan u die roddelt en kwaadspreekt in een praatcafé roddelbox!

Als u deelneemt om onheilig te zijn, en zit te roddelen en kwaadspreken in een praatcafé roddelbox, mag u zich niet eens Christen noemen.

Gepubliceerd op 15 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

hand of god cloud

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2016 bracht Gods bode engel, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai!
De God van Abraham, Izaäk en Jakob is kadosh, heilig. Onderwerp u aan Zijn reinigend, kostbaar Bloed!

Leviticus 20, vers 7  Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.
En vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Onderscheid wat kadosh, heilig is, rein en onrein.
Wees afgezonderd van onheiligheid! Wees heilig, opdat Yeshua HaMashiach, de Here God, JHWH, u tot een God kan zijn.

Leviticus 10, vers 10  opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein.

Wees kadosh, zuiver en nederig, en heb respect!
En wees niet schijnheilig, of een valse vrucht bij de goede vruchten. Dit gaat niet samen!

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Jodanin.
Denkt u echt, dat u met uw onheiligheid, kwaadsprekerij en roddelen en oordelen straks, als een trouwe soldaat in uw eigen ogen, de hemel binnenkomt en schijnheilig de hemelkrans verdient? Kadosh, kadosh, kadosh!

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
En vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Voorwaar, open uw oren en hoor eens goed.
U moet zuiver zijn!

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.
En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
En Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, schijnheilige wandel wordt gestraft!
En u zult Gods Koninkrijk nimmer beërven, noch zien, of een hemelkrans ontvangen. Als u dus deelneemt, om onheilig te zijn, en zit te roddelen en te kwaadspreken in een praatcafé roddelbox, mag u zich niet eens Christen noemen. En dit telt ook voor Facebook, onder andere. Wees kadosh, kadosh, kadosh, heilig, en wees een voorbeeld voor de gelovigen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En de waarheid is in de kadosh, heilig naam van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai! In deze getuigt de Heilige Geest!

Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods kadosh, heilige Profeet, die u de volle waarheid verkondigt!
Wie hem, Gods gezalfde des hemels, zegent, worde gezegend. En wie hem verwerpt, worde niet gezegend. Wie hem vervloekt, worde zelf vervloekt! Bekeer u!

1 Korinthiërs 1, vers 20  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?
En 1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
En 1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
En 1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

Voorwaar!
Maar als u zich onderwerpt aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan wandelt u in het heilige, en bent u kadosh, heilig, een voorbeeld, zodat anderen door u veranderd worden in het goede.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com