DutchVideo 2018

Aan de vrucht herkent men wie echt een Christen is of nep

Zoals de Profeten en Profetessen Gods werden en nog steeds worden gehaat, zo werd ook de Heer, Yeshua HaMashiach, gehaat, en sprak men kwaad over Hem. In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en Facebook, onder andere, om er een roddelclub te starten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 december 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd veracht en bespot, en men sprak lasterlijke taal over Hem.
Zelfs de zogenaamde heiligen bespotten Hem, en verspreidden leugens en roddel! En zelfs satan gebruikte Judas Iskariot. Hij stond niet vastgeworteld in de Heer, en hij was een leugenaar!

In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en Facebook onder andere.
De farizeeërs en Schriftgeleerden zouden daar veel gebruik van maken en een roddelclub starten, en maar kwaadspreken over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! Voorwaar, ook vele zogenaamde Christenen dwalen straks rond als schapen tezamen in de hel! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd veracht en ook van mensen verlaten, en slecht gemaakt. Vaak wordt degene die in de waarheid is het meest gehaat. 

Jesaja 53, vers 4 en 5  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
En vers 7  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Voorwaar, zo werden ook de Profeten en Profetessen gehaat.
Denk niet dat het altijd makkelijk was voor hen door de eeuwen heen! Hoewel de Here grote wonderen deed, werd satan ook kwaad. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wijst u erop, zoals Hij dat deed bij Zijn discipelen, dat u de kwaadsprekers en roddelaars niet moet volgen in het kwaad. Dit zijn niet de vruchten en de werken van de Heilige Geest. Het is onbijbels om kwaad te spreken over je naaste, of hem of haar te haten.

Jesaja 53, vers 8 tot en met 10  Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

Voorwaar, de vlag is opgehesen.
En zo ook werd de Here opgehesen aan het kruis van Golgotha, en stond Hij op uit de dood. Halleluja! Satan werd verslagen! Aan de vrucht herkent men, wie echt een Christen is, of nep.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com