DutchVideo 2013

30-03-2013 Belangrijke profetische boodschap!

Benjamin Cousijnsen ontving deze profetische informatie rechtstreeks van de Heer via de bode engel Gods. Wat er nu spoedig gaat gebeuren met de VS, en Noord en Zuid Korea & de rol van Obama in dezen!

Gepubliceerd op 30 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

raketlanceringen Noord Korea

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Luister aandachtig naar deze belangrijke profetische boodschap, die de bode engel Gods op 30 maart 2013 overbracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Fonga. Het is een eer om u te ontmoeten, Profeet Gods. U daar, luister aandachtig!

Zuid Korea en de VS houden in het verborgene legeroefeningen.

Noord Korea vreest de samenwerking tussen Zuid Korea en de VS. Noord Korea heeft nu de raketten op scherp staan, en gaat er vanuit dat men het land Noord Korea wil, en dat is ook zo! Tevens is het een tegemoetkoming, dat men ook samenwerkt in FEMA kampen. Ook bevinden zich daar vele doodskisten en treinwagons en vlijmscherpe guillotines.

Noord Korea zal Amerika van de kaart vegen met een lange afstandsraket.

Het was u alreeds geopenbaard! Men onderschat Noord Korea. Men kan meer hierover vinden op Eindtijdnieuws en via Eindtijdspace YouTube kanaal. Voorwaar,

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 en 18, en Kolossenzen 2, vers 15, en 1 Thessalonicenzen 4, vers 8, en 1 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot en met 17, en 1 Thessalonicenzen 5, vers 2, Hebreeën 4, vers 12 tot en met 13, en 1 Petrus 1, vers 9 tot en met 10  Ik begin met

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Hier staat geschreven: Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

1 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Die zelfs de Here Jezus en de Profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, die een tijdlang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.

1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

Hebreeën 4, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

1 Petrus 1, vers 9 tot en met 10  Hier staat geschreven: Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de antichrist Obama heeft een computer met het merk ‘Beast’; deze naam staat voor satan.

Verder heeft Obama grote plannen met Israël, en wil daar zijn macht grijpen. Ook is hij bij vele FEMA kampen geweest en heeft enkele guillotines bijgewoond. De kampen en ideeën zijn door Obama zelf in het verborgene bedacht.

Omdat Noord Korea niet vrijwillig het land wil afstaan, heeft Obama Zuid Korea vervloekt.

Ook heeft hij Israël vervloekt, maar speelt nu nog een spel met Israël, en zal zich uitroepen als de messias!

Openbaring 13, vers 7 tot en met 9, en Openbaring 20, vers 14, en Openbaring 21, vers 8, en Johannes 3, vers 18  Lees dit voor.

Openbaring 13, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Openbaring 20, vers 14  Hier staat geschreven: En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar geliefden, Yeshua HaMashiach ziet met heimwee uit naar u.

En velen, die in Hem verbonden zijn, voelen Zijn heimwee en zullen het horen en voelen, maar zullen onverwachts weggerukt zijn. Maak uw hart en geest en ziel en lichaam klaar om Hem te ontmoeten!

Ik ga nu, voorwaar, de tijd is op!

Ik zegen u allen, Ruacha, Yeshu, Jahweh, Emanuel, Maranatha, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com