DutchVideo 2012

28-09-2012 God schiep man en vrouw!

DE BODE ENGEL GODS SPREEKT NAMENS DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, ISAAC EN JACOB TOT U! THEMA: GENESIS 1:27 EN 28, LEVITICUS 18:22, ROM. 1:26 T/M 29, 1 KOR. 6:9 T/M 11, LEV. 18:20 EN 30, JOH. 3:5. GOD SPREEKT IN LIEFDE!

Published on Sep 28, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

man en vrouw

Volledige weergave:

Hallo! Tegen de avond op 28 september 2012 bracht een engel van de Here God deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. In Zijn naam ben ik tot u gekomen, met de waarheid die u waarlijk vrij kan maken. Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Sirtisa. Ik spreek namens de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham tot u.

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen. Tot zover.

God maakte alles, zoals Hij zei en bedoeld heeft, en zegende hen.

Ik zeg u, aan u die luistert, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u waarlijk lief en wil u de volle waarheid laten zien, zodat u zichzelf onderzoekt. God spreekt in liefde tot in de diepte van uw geest!

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham schiep de man en gaf de vrouw, en maakte geen fout!

God wist wat Hij deed.

Romeinen 1, vers 26 tot en met 29  Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Als iemand Gods woorden verwerpt, omdat men dit goedkeurt, en dan ook nog deze schandelijkheid Gods de handen oplegt, om het te verbinden in Christus, maakt men zich medeschuldig.

1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Leviticus 18, vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.

Bekeer u! Laat u schoonwassen, zodat u gereinigd wordt, en dwaal niet en maak u niet schuldig!

Laat voor u bidden in een volle evangelische kerk, en kies heden wie u volgen wil. Is het de satan of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?

Satan heeft tegennatuurlijk zaad gezaaid, om tegen God in te gaan, om God te kwetsen.

Johannes 3, vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Als u uw leven overgeeft aan Hem, Jezus Christus, dan zult u gered worden!

Ook moet u uw leven onderhouden met Hem, en dat kan door te bidden en naar de kerk te gaan, om u te laten bemoedigen en te laten opbouwen en te laten veranderen. Jezus Christus houdt van u en heeft u lief, maar veroordeelt de zonde. Overdenk dit goed!

Benjamin veroordeelt niemand, maar God is hier duidelijk genoeg over.

Ik openbaar u: Aids is door zonde voortgekomen. Waarom staat het, wat ik u zeg, ook in de heilige Geschriften, denkt u?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com