DutchVideo 2012

23-09-2012 Wandel zoals Hij gewandeld heeft!

23-09-2012  DIT WOORD WERD WOORD VOOR WOORD DOOR EEN ENGEL DES HEREN DOORGEGEVEN IN DE NACHT. THEMA’S: GELOVIGEN WORDEN OP DE PROEF GESTELD, GODS GEBODEN EN WOORD BEWAREN, EN: IN JEZUS CHRISTUS BLIJVEN!

Gepubliceerd op 23 sep 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

stralen van licht - persoon

Volledige weergave:

Hallo! Op 23 september 2012, in de nacht, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, ook wel Jezus Christus genoemd. Mijn naam is Chowieni. Ik ben een bode engel Gods en openbaar u, in de naam van de God van Israël, ook wel de God van Izaäk, Jakob en Abraham genoemd, de volle waarheid! Voordat de Geest Gods door Zijn Geschriften tot u spreekt, zeg ik u eerst dit:

De buitenaardse, duivelse, gevallen engelen zijn reeds onder u, en ze weten van zichzelf niet eens dat ze een gevallen engel zijn.

Velen stellen de gelovigen reeds op de proef in de laatste dagen. En velen zijn reeds overgenomen door hen. Waarom denkt u, dat de Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, en vele anderen in Christus, zo aangevallen worden, juist door Christenen, die dwaalgeesten van satan hebben toegelaten? 

1 Timotheüs 4, vers 1 tot 3  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.

1 Johannes 2, vers 4, 5 en 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

1 Petrus 2, vers 1  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

1 Johannes 3, vers 11  Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.

U daar, roddelaar en kwaadspreker, al noemt u zich ook Christen, of u bekeert zich, of u zult Gods Koninkrijk nimmer zien!

Ziet u niet dat velen overgenomen zijn in deze laatste dagen? Mijn naam is Chowieni. Richt u op Yeshua HaMashiach, de Christus!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

U daar, overdenk dit goed en wandel zoals men moet wandelen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Ik ga nu, en wie u verwerpt, Benjamin en werkers Gods, verwerpt de God van Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Ik ga nu. Bedek u elke dag met Gods wapenrusting.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com