DutchVideo 2013

23-04-2013 Een goede tros druiven!

IN BEELDSPRAAK BRENGT DE BODE ENGEL GODS DEZE BOODSCHAP, IN OPDRACHT VAN DE ALMACHTIGE ENIGE WARE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: ONDERZOEK UZELF AANDACHTIG!

Gepubliceerd op 23 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

druiven

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, in het Westland groeien de prachtigste druiven in de kassen; evenzo beschermt de Here u.

De kou en de regen, of welke aanval dan ook, worden buitengehouden. De kas wordt verwarmd door de Here, en als de Here mag schijnen als de zon, worden daar de druiven gerijpt en smakelijk gestoofd.

Openbaring 2, vers 19  Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.

Langs een berghelling, die op het Zuiden ligt, groeien de beste druiven.

Ook daar stooft de zon de vruchten rijp en smakelijk. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, mijn naam Cuperis. Meer dan eens is Yeshua HaMashiach met Zijn geliefden langs een wijngaard gelopen. Hij zou maar langs uw hart en ziel lopen, en uw vruchten bekijken. Ook heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vaak gekeken hoe de druiven rijpten in de zon, en geproefd of de vruchten al rijp werden.

Lees voor: 1 Corinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

De bode engel Gods sprak verder,

Elke dag loopt de wijngaardenier langs de planten, evenals Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Ook Hij bekijkt uw wandel, uw vruchten van de Heilige Geest. Hier en daar plukt Hij een slechte vrucht weg. Daar snoeit Hij een dorre tak weg, soms takken. Hij wil dat u goede vruchten draagt en één bent, een goede tros druiven, één team!

Soms, als men niet luistert naar Hem, en men blijft eigenwijs, dan schiet Zijn mes uit.

Dan snijdt Hij, niet per ongeluk, een goede gezonde tak af. De druiven, die daaraan al begonnen te groeien, kunnen dan door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zo weggegooid worden, want de afgesneden druiven van de stam kregen al geen voedsel meer. En wat geen voedsel krijgt, sterft.

Lees voor: Johannes 15, vers 1 tot en met 8, en Galaten 5, vers 14 tot en met 18, en tot slot vers 22  Ik begin bij

Johannes 15, vers 1 tot en met 8  Hier staat geschreven: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Galaten 5, vers 14 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

En tot slot vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, één rank, één gave, één vrucht kan alleen maar meer worden, als men verbonden is en blijft, en niet loslaat.

Lees voor: 1 Corinthiërs 3, vers 8 en vers 9  Hier staat geschreven: Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

De bode engel Gods sprak verder,

Onderzoek uzelf aandachtig en laat u snoeien! Amen.

Voorwaar, bezoek de Evangelische Eindtijdspace YouTube kanaal.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com