DutchVideo 2015

23-02-2015 O wee, Gods hand zal u straffen!

Profetische, mededelende en waarschuwende boodschap Gods aan o.a.: Europa, India, Japan, Mexico en Indonesië! Verdere waarschuwingen Gods, o.a. methoden en praktijken die u misleiden en van de weg, van de volle waarheid, wegtrekken! De profetische openbaringen Gods, ja, alle woorden, zijn doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen, en werden door de bode engel Chemihud overgeleverd, in opdracht van JHWH en Jezus Christus, Yeshua HaMasiach!

Gepubliceerd op 23 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God's hand will punish - earth

Volledige weergave:

Hallo! Op 23 februari 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende profetische waarschuwing en mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Chemihud; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:
O wee, India, Japan, Mexico, Indonesië! Kadosh, kadosh, heilig, heilig is Adonai, Jahweh! Voorwaar, de verwoester Donder laat uw grond schudden en zal uw land straffen. Voorwaar, spoedig zal Europa een zware klap te verwerken krijgen, die door moslim terroristen zal worden uitgevoerd! Voorwaar,

Mattheüs 10, vers 22 en 23  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.

Wee u, Boko Haram!
Gods hand zal u straffen! Voorwaar, velen zullen voor Gods ogen het volgende zeggen:

Mattheüs 25, vers 39 tot en met 41  Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Voorwaar, in vele winkels ligt het blad ‘Jezus’.
Voorwaar, het blad richt zich op de mensen, dat men kiest voor één wereldreligie! Ook hier zit de Illuminati achter, en de paus en Obama de antichrist.

Voorwaar, hoevelen zijn al opgelicht?
In Enschede geeft men u een roos, om een zielig gesprek aan te gaan. Dan laat men u een schokkende foto zien, die al jaren gebruikt wordt voor oplichting, en men vraagt geld voor de operatie. De politie zou wereldwijd meer moeten optreden! Juist waar veel mensen komen, zoals de markt en winkelcentrums, zijn ze vaak actief.

Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.
Spreuken 11, vers 20 tot en met 21  De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.

Voorwaar, op 8 januari 2015 zei Profeet Benjamin Cousijnsen:
Hou februari 2015 extra in de gaten! En zie, wat kwam! Voorwaar, Noord-Korea en China zullen gestraft worden door het Ebola virus. Voorwaar, men zwijgt over het Ebola virus naar de media toe, maar het virus grijpt nog steeds om zich heen! Voorwaar, gij die luistert, doe uw afgoden weg. Sommigen hebben u al gewaarschuwd en voor de valse leer Reiki; alleen de ware Weg maakt u rijk.

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.
Leviticus 20, vers 7  Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.
Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, buig u dan alleen voor Adonai, Jahweh, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!
Wie zijn afgoden kapotmaakt en in Hem gelooft, wordt gered.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Kies heden de Weg, de volle waarheid!
Voorwaar, kadosh, heilig is Hij, die komt om Zijn kinderen thuis te halen, voordat het ergste komt.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com