DutchVideo 2012

21-08-2012 De Opstandingskracht van Jezus Christus!

JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, HEEFT ALLE MACHT OM EEN DODE HET LEVEN TERUG TE GEVEN, WAAR DAN OOIT! HOOR DEZE BOODSCHAP GODS; ALLEEN MET OPEN HART ZULT U BEGRIJPEN, WAT GOD NU TOT U WIL ZEGGEN!

Published on Aug 21, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

Opstandingskracht Jezus

Volledige weergave: 

Hallo! Op de vroege ochtend om 5 uur ’s ochtends, op 21 augustus 2012, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik groet u daar zoals men groet: Ruacha, Yeshu! Ik ben Gabriël en ben tot u, Profeet Gods, gezonden in Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach, de Christus.

Ik spreek over Zijn kracht en macht. 

Lukas 7, vers 14 tot en met 16  Luister goed…  En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan – de dragers stonden stil – en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

Benjamin, Yeshua nam besluit, en koos ervoor om het leven terug te geven.

Markus 5, vers 38 tot en met 43  En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate.

Psalm 49, vers 16  Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk.

Johannes 11, vers 38 en 39  Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

Johannes 11, vers 41 tot en met 44  Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt…. Benjamin, dit is zo geweldig… En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

U daar, Mijn naam is Gabriël. Zo heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nog vele wonderen en tekenen gedaan, die NIET opgeschreven staan.

Ook Hij stierf en droeg de zonden van de wereld, zodat u behouden werd. Ook stond Hij op uit de dood.

Ik openbaar u: Met de Opstanding zullen de doden opstaan!

Maar als ik u zeg, Zó heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook vanuit Gods Koninkrijk, ook velen doen opstaan, en de gestorvenen naar Gods Koninkrijk geroepen.

Lukas 23, vers 42 en 43  En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

U daar, schudt u dit nu wakker?

Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, heeft ALLE macht om een dode het leven terug te geven, waar dan ooit!

Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

2 Koningen 2, vers 1  Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen… tot zover.

Jezus Christus gaat uw verstand ver te boven!

Overdenk deze boodschap, die ik als bode engel tot mijn geliefde Profeet Gods gesproken heb, en ik sluit af, Benjamin Cousijnsen, samen met alle engelen Gods: uw werk zal overal doorheen komen en terechtkomen! God zal in alles voorzien!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Hij is de Almachtige! Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine