DutchVideo 2019

2020 zal voor vele landen een slechte herinnering zijn!

Waarschuwende, profetische boodschap Gods: God zal de sluizen openen, en hier en daar regen en veel sneeuw brengen. Wie niet wil horen, gaat verloren. Dit telt voor alle landen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 18 december 2019 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijsen! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige en zeer krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En ik, de bode engel Gods, zeg met alle engelen en gelovigen: Halleluja! Hosanna voor de Here God, de Almachtige Heerser en Koning der koningen, die wij vereren, onze Hemelse Abba, Vader, Adonai, El Elohím.

Voorwaar, voorwaar!
Zie eens naar de vele waarschuwingen, die ik, de bode engel Gods, bracht in opdracht van de Almachtige God, vanwege uw ongehoorzaamheid aan God en Zijn gebod, en uw slechte hart en overleggingen en boze wandel.

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.
En vers 24 tot en met 32  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Voorwaar, wederom zeg ik u, Vrees de Almachtige en bekeer u, evenzo de drakenvereerders en de afgodenvereerders! 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

En Romeinen 14, vers 6 tot en met 12  Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij “of zij” dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij “of zij” dankt God. Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Voorwaar, er is maar één weg naar de Hemel en één weg naar de hel, waar velen terechtkomen, vanwege geen vrees voor God en gebod.
Zij zullen het weten, en ervaren wat het is om zich niet te bekeren!

Voorwaar, Tokio, China, Korea, Spanje, Amerika en Australië en Afrika en Indonesië en Mexico en Denemarken en Turkije, onder andere!
Ho, ho, ho! Het zij zo! God zal de sluizen openen: regen en zoveel sneeuw brengen, hier en daar. Wie niet wil horen, gaat verloren. Dit telt voor alle landen!

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

2020 zal voor vele landen een slechte herinnering zijn!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com