DutchVideo 2014

2015 Een jaar van grote misleiding & verleiding & afval van de smalle weg!

PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, 2015 ZAL EEN JAAR ZIJN VAN GROTE MISLEIDING EN VERLEIDING, EN VELEN ZULLEN AFVALLEN!

Gepubliceerd op 1 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the coming world religion

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende waarschuwende boodschap van God is via een bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin, woord voor woord, overgeleverd op 1 december 2014.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, in 2013 zijt gij ook al ingelicht over de antichrist en de wegbereider, de valse profeet.
En in 2014 werd u ook ingelicht, dat de Illuminati organisaties en regeringsleiders samenwerken. Voorwaar, de antichrist en de media werken ook aan het grote plan, om met media verhalen, via onder andere Discovery, Christenen van hun geloof weg te trekken! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Barnea.

Voorwaar, alles komt samen, en men geeft u de leugen!
Voorwaar, de Islam heeft achter de schermen ook een grote rol, samen met de antichrist en de paus, vanwege de wereldmacht. Dit is ook de reden, dat men alle religies een aanbod doet, om wereldwijd één kerk en eenheid te vormen, waarbij de Islam centraal staat. De paus zelf heeft er al over gesproken in Israël, en dit is ook de reden van de paus, om iedereen te verzoenen tot één wereldkerk!

Voorwaar, 2015 zal een jaar zijn van grote misleiding en verleiding!
En velen zullen afvallen van de enige ware Weg, van de smalle weg op de brede weg.

Lees voor: Johannes 14, vers 4 tot en met 7  En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.
En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Romeinen 1, vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, laten deze woorden in uw ziel geschreven staan: 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com