DutchVideo 2013

17-04-2013 Profetie: O wee… Frankrijk, Venezuela, Pakistan en Iran!

PROFETIE: O WEE FRANKRIJK, VENEZUELA, PAKISTAN EN IRAN! VOORWAAR, HOOR! DIT TELT VOOR ALLE LANDEN; DE GOD VAN IZAAK, JAKOB EN ABRAHAM HEEFT U OP HET OOG! OF U NEEMT DEZE VERMANING AAN, EN DOET HIER IETS MEE, OF ONVERWACHTS ZAL DE GOD VAN AL WAT LEEFT TOESLAAN! BEKEER U, NU U NOG UZELF EN UW LAND KAN REDDEN!

Gepubliceerd op 17 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

IK BEN - I AM

Volledige weergave:

Op 17 april 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Frankrijk, O wee! en u, Venezuela en Pakistan en Iran!

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u op ’t oog. Voorwaar, Hij spreekt tot u; neem Zijn vermaningen aan en bekeer u.

Johannes 1, vers 5  En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Zo spreekt de Here.

Voorwaar, Ik ben de God van al wat leeft, Ik ben uw enige God!

Wie Mij en Mijn geboden en Mijn enige geliefde ware Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, zal gestraft worden. Voorwaar, de keuze is aan u. Hoelang moet ik Mij nog inhouden? O wee, onverwachts sla Ik, de God van Izaäk en Jakob en Abraham toe! Voorwaar, hoor! Dit telt voor alle landen. Ik ben die Ik ben!

Lees voor: Leviticus 18, vers 22 en 23, vers 25 en 27 en vers 29, en Romeinen 1, vers 26 en 27  Ik begin bij

Leviticus 18, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Vers 25  Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.

Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.

Vers 29  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

Romeinen 1, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, luister aandachtig!

Lees voor: Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de God van Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham wil heiliging zien en geen schijnheiliging.

Lees voor: Mattheüs 19, vers 4 en vers 6 tot en met 9, en Markus 10, vers 11 en 12

Mattheüs 19, vers 4  Hier staat geschreven: Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?

En vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.

Markus 10, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, deze boodschap is voor u allen.

Lees voor: Exodus 20, vers 13 tot en met 17, en vers 3 tot en met 5

Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Hier staat geschreven: Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

En vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

De bode engel Gods sprak verder,

Mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg, die u kan redden van de zonde. God is zeer heilig en haat de zonden en gebondenheden en het tegennatuurlijke.

Voorwaar, het is: of u neemt deze vermaning aan, en doet hier iets mee, of onverwachts zal de God van al wat leeft toeslaan.

Hij heeft uw hart en land op het oog, en wie niet wil horen, gaat verloren. Gij zijt gewaarschuwd!

Onverwachts brengen Gods engelen uw land grote schade toe!

Voorwaar, 2013 zal men zich goed kunnen herinneren, zo spreekt de Here. Bekeer u, nu u nog uzelf en uw land kan redden. Wees heilig!

Lees voor: Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, en Gods Geest zweefde over de aarde, en wie niet wil horen, gaat verloren.

De goede schapen worden apart gezet.

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com