DutchVideo 2013

16-04-2013 Profetie: vanaf nu extreme regenval, extreme hitte, extreme tornado’s!

PROFETIE: VANAF NU EXTREME REGENVAL, EXTREME HITTE, EXTREME TORNADO’S! HOOR DE STEM DIE ROEPT: BEKEER U, WANT HET KONINKRIJK DER HEMELEN IS ZEER NABIJGEKOMEN! ALLES WAT DE HERE GOD HEEFT UITGESPROKEN EN DOORGEGEVEN VIA ZIJN BODE ENGELEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, ZAL SPOEDIG GESCHIEDEN, TENZIJ MEN ZICH BEKEERT VAN DE BOZE WERKEN TOT DE ENIGE WARE GOD VAN HEMEL EN AARDE, EN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBOREN ZOON, ERKENT EN AANVAARDT ALS VERLOSSER: DE ENIGE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN!

Gepubliceerd op 16 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

extreme tornado

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dinsdag 16 april 2013 bracht de bode engel Gods deze profetische belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Ressica.

Hoor aandachtig, Kongo, Brazilië, Papua Nieuw Guinea, Mexico, Florida, Turkije, Rusland, Rio de Janeiro, Vietnam, Frankrijk, San Francisco.

Voorwaar, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabij gekomen!

Voorwaar, hij is het van wie gesproken wordt, zowel op aarde, zowel in de hemel: Gods uitgekozen, eenvoudige, ingezegende Profeet is door Gods heilige Profeten des hemels, namens God aangesteld, om u de waarheid te verkondigen. Hoor aandachtig! Benjamin Cousijnsen zegt u via zijn vrouw, namens de God van Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham: O wee, o wee!

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Lees voor: Openbaring 16, vers 3 tot en met 12  Hier staat geschreven: En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der Profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, onderzoek u grondig!

Lees voor: 1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10, en Openbaring 9, vers 19 tot en met 21

1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Openbaring 9, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ben een bode engel Gods; Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moet gij aanbidden!

Ieder land, ieder mens, die het getal van satan aanneemt, zal tevens vervloekt zijn en zal de straf op zijn leven bemerken op aarde.

Voorwaar, vanaf nu zal elke storm anders zijn, onverdraagzaam voor vele landen: extreme regenval, extreme hitte, extreme tornado’s!

Jeremia 32, vers 27  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak verder,

Drie bode engelen Gods, waarbij één van hen, Donder, zullen spoedig uitgezonden worden om de genoemde landen te bezoeken!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Kies heden wie gij dienen wilt!

Want wie niet wil horen, gaat verloren, knoop dit goed in uw oren!

Lees voor: Johannes 4, vers 19 tot en met 26  Hier staat geschreven: De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een Profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, er is maar één Uitweg, er is maar één God, de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Gij moest eens weten, wat u te wachten staat als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verwerpt!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com