DutchVideo 2013

16-04-2013 Profetie over Turkije: Hoor Turkije, de Here God spreekt tot u!

16-04-2013  PROFETIE OVER TURKIJE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB BRACHT DEZE PROFETIE OVER VIA ZIJN BODE ENGEL AAN BENJAMIN COUSIJNSEN VOOR TURKIJE. HOOR TURKIJE, WAT DE ENIGE WARE GOD OVER UW LAND DOET KOMEN, ALS U ZICH NIET BEKEERT EN AFREKENT MET ALLES WAT DE HEER IN DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP NOEMT!

Gepubliceerd op 17 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Oost Turkije

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 april 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Marhaba! Ik begroet u in de naam van de enige God van Izaäk, Jakob en Abraham, en in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn enige Zoon.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en vertel u, Profeet Benjamin Cousijnsen, dat het Oosten van Turkije, evenals Georgië, nog stevig verankerd zijn in het verleden.

Hoor aandachtig!

Lees voor: 1 Corinthiërs 8, vers 3 tot 7, en Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Ik begin met

1 Corinthiërs 8, vers 3 tot 7  Hier staat geschreven: Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte – voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Hier staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

De bode engel Gods sprak verder,

U daar, nabij Salpazari, in Turkije, liggen de duivelse wortels.

Men gebruikt hier nog steeds magie en bloedoffers. In het dorp bestaan deze gebruiken en worden schapen geofferd. Dit ritueel wordt vergezeld van ritueel bier en brood. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Turkije,

Genesis 35, vers 2 en 4  Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is.

Voorwaar, bekeer u, voordat de God van Izaäk, Jakob en Abraham uw land gaat verwoesten!

De bode engel Gods, Donder, zal veel schade toebrengen, en alles wat u dierbaar is zal vernietigd worden.

Lees voor: Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, mijn naam is Joered, en ik bracht u deze boodschap.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com