DutchVideo 2012

14-08-2012 Verbreek de generatievloek!

VOOR 14 JAAR EN OUDER! DE ENGEL GODS VERTELT O.A.: DOOR DE GENERATIES HEEN WAREN DE KINDEREN EEN VLOEK. HIERDOOR HEBBEN MENSEN OOK EEN GENERATIEVLOEK OVER ZICHZELF HEEN GEROEPEN! ZEGEN UW KINDEREN!

Published on Aug 14, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change ©BC

kinderen3

Volledige weergave:

Hallo! Op 14 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin, Profeet van God! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik zeg u, luister goed en schrijf op wat ik u heden vertel.

Exodus 1, vers 15 en 16  Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven.

Mattheüs 2, vers 13  Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Jesaja 57, vers 5  Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten…

Ezechiël 5, vers 10  Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.

U daar, door de generaties heen wou men van de kinderen af.
De meisjes werden vaak, als ze mooi waren, als offer gebracht aan hun afgod. In vele kloosters kwamen ze samen in het verborgene, de man en de vrouw. En werden de vrouwen zwanger, dan bracht men de baby om, omdat het een schande was.

Lukas 2, vers 10 tot 12  En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Ook de gevallen engelen in de tijd van Henoch aten de baby’s en dronken het bloed.

Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Ook de Katholieke kerk heeft door de generaties heen kinderen misbruikt! 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan
Exodus 20:14  Gij zult niet echtbreken
Exodus 20:16  Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
Exodus 20:17  Gij zult niet begeren uws naasten huis. Tot zover, Benjamin.

Wie u ook bent, door de generaties heen waren de kinderen, groot en klein, een vloek!
Ze werden misbruikt, geofferd, gedood en vervloekt.

Mattheüs 19, vers 13  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen.
Mattheüs 19, vers 15  En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. 

Ik zeg u in Jezus Christus’ naam: Leg de kinderen de handen op, en verbreek de generatievloek in Jezus Christus’ naam.
En zegen uw kinderen, elke dag! Bedek ze onder Zijn kostbaar Bloed en laat ze, samen met u, gericht zijn op de Heer van Izaäk, Jakob en Abraham.
Ik ga nu; mijn naam is Imanuela. Ik ga nu, en denk aan uw kinderen. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine