DutchVideo 2012

14-07-2012 Er is een zware Christenvervolging!

DE BODE ENGEL GODS SPREEKT, TERWIJL ZE IN VELDHOVEN NAAR EEN BRAND KIJKEN, GEDETAILLEERD OVER DE CHRISTENVERVOLGING OP DIT MOMENT. IN SOMALIE WORDEN OOK VELE HUIZEN VAN CHRISTENEN IN BRAND GESTOKEN!

Gepubliceerd op 14 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change ©BC

brand tuincentrum Veldhoven

Volledige weergave: 

Hallo! Benjamin Cousijnsen schrijft, dat hij deze boodschap in de nacht van 14 juli 2012 heeft ontvangen.

Shalom Benjamin! Volg mij, word wakker.

Terwijl ik wakker werd, zei de engel Gods: Benjamin, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, neem maar eerst een slok water. Mijn naam is Rubení. Ik verplaats u.

Terwijl ik uit bed stapte, stond ik elders… buiten.

Ik zag allemaal brandweermannen, enkele tientallen.

Ik zag hen in actie, maar ik zag dat een pand was ingestort door de brand. Het was een pand van het Tuincentrum. Er was erg veel zwarte rook. Ik zag een bord met de tekst: ‘Tuincentrum Veldhoven’, dat op de grond lag. De brandweermannen droegen een witte helm met rode strepen.

Benjamin, zei de engel Gods, erg hè, zo’n brand. Weet u, Benjamin, ga daar maar even zitten op dat bankje daar. In Somalië worden ook vele huizen van Christenen in brand gestoken, sprak de engel Gods. Vele engelen Gods hebben telkens moeten ingrijpen en hebben vele levens gered.

Er is een zware Christenvervolging!

Ook in Indonesië, Iran, Korea, Pakistan, China en vele andere landen. Meer dan 50 landen maken zich schuldig aan het doden van Christenen, zei de engel Gods. En wie bidt er voor Israël?

Benjamin, in Psalm 36 staat voor de vervolgde Christenen dit:

‘De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart. Angst voor God heeft hij niet. Hij sust zijn geweten. Hij is blind voor zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. Wat hij zegt, is leugen en bedrog. Wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. ’s Nachts broedt hij zijn plannen uit; hij kiest de verkeerde weg. Het kwaad wijst hij niet af.

De vervolgde Christen zegt: Heer, uw liefde rijkt tot in de hemel. Uw trouw tot in de wolken, is onmetelijk als de hoogste bergen. De uitspraken die u doet, zijn onpeilbaar als de diepe oceaan. U bevrijdt mens en dier. Uw liefde, God, is een kostbaar goed. Onder uw vleugels zijn wij veilig, wij zwakke mensen. In uw tempel worden wij verkwikt. U lest ons met een stroom van gaven. Daar bij u is de bron van leven. In uw licht leven wij.

Blijf liefhebben wie u erkennen. Doe recht aan wie u onverdeeld toebehoren. Sta niet toe dat ik word neergeslagen en onder de voet gelopen door mensen die hoogmoedig zijn, en van u niets willen weten. Daar liggen ze, die misdadigers, verslagen, neergestoten, niet bij machte op te staan.’

U die luistert, Bid niet alleen voor uw eten en vrouw en kinderen, zei de engel, bid voor alle broeders en zusters, en u zal gezegend worden.

Radicale Islamitische groepen proberen de Christenen hun geloof met geweld af te laten zweren. Vele Christenen worden vervolgd. Men dwingt met sadistische middelen, om afstand te doen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak de bode engel Gods. Men wordt zelfs verkracht en gedood.

De invloed van de moslims is reeds erg groot.

En men wil, met sluwheid van een slang, alles onder hun één geloof brengen!

Johannes 16, vers 9 tot 12  Daar staat geschreven: De zonde is dat ze niet in Mij geloven. Het recht is dat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet meer zien, het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.

Johannes 3, vers 16  Daar staat voor u opgeschreven: Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Mocht u moslim zijn, God is liefde, sprak de bode engel Gods.

Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, naar de wereld gezonden, om ons te verlossen. Hij stierf zonder schuld aan het kruis. Aan het kruis heeft Hij onze zonden gedragen, Hij heeft onze schuld op zich genomen. Ik zeg u, mijn naam is Rubeni, de bode engel Gods. Onderzoek het evangelie, en ontdek dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de ware en enige Weg is, de Waarheid en het Leven. Hij was het die het aan het kruis uitriep: Vader, vergeef hen; ze weten niet wat ze doen. Ook stierf Jezus Christus daar, óók voor u. Hij roept u nu, om te bekeren. Hij was het ook, die als enige de dood overwon, en na drie dagen opstond van de dood. Niemand deed Hem dít ooit na. Velen hebben Hem na drie dagen gezien. Hij is opgestaan en leeft!

Yeshua HaMashiach is de Redder voor elke ziel, en ook voor u. In Hem is geen haat, God is liefde. In Hem is geen haat, bij satan wel, Gods tegenstander.

Benjamin, ik plaats u terug in uw bed en zeg u, Slaap lekker!

Tot slot, lees in uw Bijbel: Romeinen 8, vers 38 en 39  Hier staat geschreven: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

Ik ga nu Benjamin, sprak de bode engel Gods. 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com