DutchVideo 2012

11-10-2012 De zegenjager denkt, ‘Ik, ik, ik’!

DE BODE ENGEL BRENGT EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, WAARIN DE HERE GOD ZICH RICHT TOT DE ZEGENJAGER! BENJAMIN SCHRIJFT ELK WOORD, JA ALLES OP WAT HIJ GEDICTEERD DOORKRIJGT.

Gepubliceerd op 11 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change ©BC

ik cirkel

Volledige weergave:

Hallo! Op 11 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Gods Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ik ben de bode engel Gods en breng u een bericht van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Zoals men een brief bezorgt, zo breng ik, Cedeur, u de volgende boodschap.

Spreuken 26, vers 11  Een zot die zijn dwaasheid herhaalt, is als een hond die naar zijn uitbraaksel terugkeert.

Daar zit hij dan in de kerk; hij wil alle zegeningen ontvangen en strekt zijn handen uit.

Wordt er een uitnodiging gedaan, dan is hij meteen vooraan om gezegend te worden. Hij is een zegenjager, en als een bijzondere Godsman naar zijn land komt, denkt hij weer, ‘Ik, ik, ik’!

Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Als deze zegenjager van de kerk thuiskomt, gaat hij even naar een website, waar hij lekker kan roddelen en kwaadspreken over zijn naaste.

Ook vergeet hij dat hij nimmer gezegend kan worden, want al is het een Christelijke website, kwaadsprekers en roddelaars zullen Gods Koninkrijk nimmer zien, en zullen in het vuur geworpen worden zonder hun zegen, die men wou.

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Ben ik duidelijk genoeg, zegenjager? Luister!

Ik ben de bode engel Gods, Cedeur. Wat wilt gij ontvangen?

Licht en donker gaat niet samen!

Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad.

Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven.

Spreuken 26, vers 22 tot 26  De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Zilverglazuursel op een potscherf, zo zijn brandende lippen en een boos hart. Wie haat koestert, veinst met zijn lippen, maar in zijn binnenste bergt hij bedrog. Al spreekt hij met vriendelijke stem, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart.

U daar, als Christus in u is, vergeet dan niet dat Hij echt alles ziet!

Men vergeet dit nog weleens. Zoek de dingen op, die waarlijk uit Christus voortkomen, en wijk van het kwaad. Vloek en zegen gaat niet samen, ook niet in uw bediening!

Ik ga nu en zeg u, Als u vele zegeningen wilt ontvangen, luister dan naar wat de Geest Gods tot u gesproken heeft, anders kan Hij u nimmer zegenen en gebruiken. Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ben ik duidelijk genoeg?

Neem van de juiste vruchten, of u wordt ziek. Wijk van alle kwaad en bekeer u nu. Word wakker daar!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com