DutchVideo 2012

11-07-2012 Kleingelovige, luister goed

GOD SPREEKT VIA DE BODE ENGEL GODS TOT BENJAMIN EN U, MET DE WOORDEN VAN TOEN! VERSTA DE BOODSCHAP NU, MET EEN OPEN HART, DAN ALLEEN KAN GOD U TONEN, WAT WELDRA GESCHIEDEN MOET! OPENB. 22:6

Published on Jul 12, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Openbaring 22, vers 6 - Geest der profetie

Volledige weergave:

Hallo! Deze boodschap werd op 11 juli 2012 door de bode engel Gods gebracht aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Sanhir, ik spreek tot u in Christus. Benjamin, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

God valt terug op Zijn woorden, die Hij toen ook zei en ook dacht.

Genesis 6, vers 5 tot 7  Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

U daar, God is heilig!

Leviticus 20, vers 26  Daar staat geschreven, wat de Here nu ook zegt: Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Kleingelovige, luister goed!

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Mattheüs 10, vers 19 tot 21  Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt.

Mattheüs 10, vers 31 tot 35  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Besef dat de bode engel Gods tot u spreekt in Jezus Christus’ naam via Benjamin.

Mattheüs 16, vers 19  Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.

Mattheüs 19, vers 22  Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Sta in Zijn kracht! Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?

Ik sluit af, lees: Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, Shalom, Benjamin! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com