DutchVideo 2014

10 van de 15 Christenen zijn verblind!

Christenen zijn verblind. Ze strekken zich meer uit naar wat satan te bieden heeft dan naar wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, te bieden heeft!

Gepubliceerd op 19 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

don't hear, don't see and keep silent - 3 monkeys

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2014 werd deze boodschap Gods overgedragen door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, gij hoort mijn stem, Profeet van de Allerhoogste, en ziet mij zelfs met gesloten ogen. Voorwaar, mijn naam is Morasía en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het onzichtbare zal meer zichtbaar zijn!
Benjamin, 10 van de 15 Christenen zijn verblind door de duisternis. Ze strekken zich meer uit naar wat de satan te bieden heeft, dan wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te bieden heeft! Ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werd verzocht, op proef gesteld.

Lukas 4, vers 3 tot en met 13  En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

Voorwaar, Benjamin, geef deze boodschap door! sprak de bode engel Gods.

Jesaja 53, vers 5 tot en met 10  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

Voorwaar, kinderen Gods, luister! sprak de engel des Heren.

Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, maar als uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet wordt onderhouden, kunt gij die blinkende, smetteloos fijn linnen kleding, wat voor de rechtvaardigen is, wel vergeten.
Profeet Benjamin zou zeggen, voor de grap: “Stop uzelf in de wasmachine, en word schoon!”

Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13  Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Voorwaar, ook zijn er velen, die hun lampje meer moeten laten branden, om aan de dwazen niet gelijk te zijn.
Laat het niet zover komen, dat u geen olie meer hebt!

Mattheüs 25, vers 12 en 13  Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Voorwaar, onderzoek u eens! 

Romeinen 12, vers 1 tot en met 2  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, herstel uw relatie.
Heb spijt en neem het moment om vergeving te vragen! En dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor wat Hij aan het kruis heeft gedaan, en uw straf droeg, zodat u nu ook vergeving ontvangt: het mooiste cadeau voor uw geest. Voorwaar,

Johannes 14, vers 17 en 18  De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Benjamin, word wakker, open uw ogen, en schrijf meteen alles op.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com