DutchVideo 2013

10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt!

10-07-2013  Profetie, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen: Dit telt voor alle landen… Zie wat nu komt! Ik, Donder, de bode engel Gods, zal elk land bezoeken!

Gepubliceerd op 10 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

hel op aarde

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de engel des Heren deze profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, die zeer groot is en machtig en krachtig. In Zijn naam kom ik, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Donder.

Hoor aandachtig!

Lees voor: Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Hier staat geschreven: Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, China, Korea, Spanje, Mexico, Amerika, Irak, Afrika, Indonesië, België, Duitsland, de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Egypte, Nederland!

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde u sinds 2012. Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob stuurde mij, Donder. Ook Syrië en Turkije waren gewaarschuwd, wegens ongehoorzaamheid en drakenverering en afgoderij! Tokio moest ik, Donder, ook veel schade toebrengen, en velen kwamen om.

En God opende de sluizen, en er viel nog nooit zoveel water als in 2013!

Benjamin zei u nog: 2013 zal men zich goed herinneren!

Ik, Donder, bracht u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vele waarschuwingen. Zie ook, wat ik nu vele landen bracht. Maar oké, uw keus is uw keus! Maar Gods keus is duidelijker en staat vast! Hij zegt u, Wie niet wil horen, gaat verloren.

Dit telt voor alle landen!

Maak van uw land geen puinhoop. Ik, Donder, zal elk land bezoeken.

In de hel is vuur, en de aarde is reeds een spiegel van de hel.

Exodus 11, vers 6   En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn.

Voorwaar, lees voor: Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

De bode engel Gods sprak verder,

De Here waarschuwde alle landen via Profeet Benjamin Cousijnsen!

Lees voor: Exodus 23, vers 20 tot en met 21, en vers 24 tot en met 26

Exodus 23, vers 20 tot en met 21  Hier staat geschreven: Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

En vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, dit is een belofte aan u, en nog luistert u niet.

Benjamin Cousijnsen zegt dit: “Ik ben de stem van één, die roept: Maak recht uw wegen, vernietig elke afgod en bekeer u! Heb berouw! Keer terug naar de heilige Geschriften Gods, en houd u aan Zijn geboden”.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zegt u heden:

Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Nog even… als gij niet luistert, zal de wereld en uw land gelijk worden gemaakt, en God zal zeggen: satan is onder Mijn voet!

Zie, wat nu komt!

Lees voor: Sirach 10, vers 12 tot en met 17  Hier staat geschreven: Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest, loopt over van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn ellende buitensporig groot, richt hij hem geheel en al te gronde. Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen, zachtmoedigen heeft hij aangesteld in hun plaats. Volken heeft de Heer ontworteld, nederigen heeft hij in hun land geplant. De woonplaatsen van volken heeft de Heer verwoest, hij heeft ze met de grond gelijkgemaakt. Hij heeft ze van de mensheid weggerukt en ze verwoest, de herinnering eraan van de aardbodem weggevaagd.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com